Plan- och byggprojekt

Centrum - Grönsakstorget- och Kungstorget

Historisk bild över Grönsakstorget

Programmet skall utreda vilka möjligheter det finns att rusta upp de båda torgen och ersätta dagens parkeringsplatser med parkering under jord. Sedan flera år pågår en medveten miljöupprustning av City, som syftar till att skapa en trygg och angenäm stadsmiljö för människor att vistas och som gagnar handel och verksamheter i City. Grönsakstorget är idag i första hand en parkeringsplats. Kungstorget används delvis för parkering och till viss del för torghandel. Saluhallen är i behov av upprustning. Båda torgen har en stor potential att utvecklas till mer attraktiva mötesplatser.

Vad händer just nu?

Programmet behandlades vid byggnadsnämndens möte den 19 juni 2012 och beslutet blev att anteckna programmet med tillhörande samrådsredogörelse.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.966723438622822,57.70307384207782]},"properties":{"id":"BN0912/08","name":"Centrum - Grönsakstorget- och Kungstorget","address":"","preamble":"","header":"Centrum - Grönsakstorget- och Kungstorget","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0912/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0912/08
 • Planens formella namn Program för Grönsakstorget och Kungstorget inom stadsdelen Inom Vallgraven

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Nilsson

Planingenjör
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Caroline Folkesson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 14
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat