Plan- och byggprojekt

Göteborg och Mölndal - fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång

Flygbild stadsbyggnadskontoret

Syftet är att gemensamt med Mölndals stad ta fram strategier för stadsutvecklingen utefter Mölndalsvägen/Göteborgsvägen och kringliggande områden, samt att klarlägga riksintressena i dalgången.

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 20 december 2016.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.005698858335945,57.67901462827502]},"properties":{"id":"BN0853/09","name":"Göteborg och Mölndal - fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång","address":"","preamble":"","header":"Göteborg och Mölndal - fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång","body":"Översiktsplan - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0853/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0853/09
 • Diarienummer FK FN6300/13
 • Planens formella namn Översiktsplan för Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndalsåns dalgång

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat och kommunal

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges protokoll justerats.

 5. Översiktsplan - inför antagande