Plan- och byggprojekt

Södra Gårda - parkering och mässhallar i Focus-huset

Bild på Focus-huset. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2016 att avbryta programarbetet för södra Gårda samt gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i stället starta programarbete för Gårda.Program Gårda

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.993560139489471,57.69876818470986]},"properties":{"id":"BN0830/07","name":"Södra Gårda - parkering och mässhallar i Focus-huset","address":"","preamble":"","header":"Södra Gårda - parkering och mässhallar i Focus-huset","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0830/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0830/07

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Inför program

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - avslutat