Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Bostäder och kontor inom Lorensberg 53:3, 55:8 mfl

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en utökning byggrätten med hänsyn till omgivande bebyggelse och kulturmiljö samt att se över användningsbestämmelserna i planen. Tillkommande bostäder är cirka 100 stycken samt tillkommande ytor för verksamheter så som lokaler och kontor.

Vad händer just nu?

Just nu håller planhandlingar på att tas fram och samråd är planerat att ske andra kvartalet 2022.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.97568164632506,57.70051689662691]},"properties":{"id":"BN0828/20","name":"Lorensberg - Bostäder och kontor inom Lorensberg 53:3, 55:8 mfl","address":"","preamble":"","header":"Lorensberg - Bostäder och kontor inom Lorensberg 53:3, 55:8 mfl","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0828/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0828/20
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och kontor inom Lorensberg 53:3, 55:8 mfl inom stadsdelen Lorensberg

Kontaktuppgifter

Josefin Brodén

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 77
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Agneta Runevad

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 80
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.