Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan

Bild 1 befintligt, bild 2 Förslaget

Syftet med planen är att utöka nuvarande förskoleverksamheter vid Saffransgatan och Timjansgatan med fler avdelningar.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2022-05-25, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5592.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.027922596845555,57.80738198530885]},"properties":{"id":"BN0821/16","name":"Gårdsten - Förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan","address":"","preamble":"","header":"Gårdsten - Förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan","body":"Plan standardförfarande - efter antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0821/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0821/16
 • Planens formella namn Detaljplan för Förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten.

Kontaktuppgifter

Tony Nielsen

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 33
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Josefin Halldin

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • E-post josefin.halldin@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.