Plan- och byggprojekt

Landala - Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av studentbostäder, gästforskarbostäder och centrumverksamhet samtidigt som befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras. Detaljplanen ska bidra till att stärka området som entrépunkt till Chalmers. Därutöver ska ny bebyggelse utformas på ett sätt som ger förutsättningar att behålla större delen av befintligt grönområde. Detaljplanen ska även ge förutsättningar att utveckla allmänna gång- och cykelstråk inom och förbi planområdet.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 23 augusti 2022 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att tillstyrka planen och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.972133747095553,57.69060346390439]},"properties":{"id":"BN0817/14","name":"Landala - Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset","address":"","preamble":"","header":"Landala - Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset","body":"Plan utökat förfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0817/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0817/14
 • Diarienummer FK FN4993/19
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala.

Kontaktuppgifter

Christian Bruce

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 14
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Julia Carmesund

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 91
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Johanna Hedlund

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 25 87
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.