Plan- och byggprojekt

Göteborgs universitet - Nya kontorslokaler

Flygbild över universitetets huvudbyggnad

Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna för att samla studentservice och den gemensamma förvaltningen för Göteborgs universitet, som idag hyr lokaler på ett flertal platser, i en ny byggnad i nära anslutning till det stora studentstråket längs med Vasagatan. Universitets behov omfattar 8000 kvm bruttoarea. Programmet studerar fem lokaliseringsalternativ, fyra gäller nybyggnad och ett gäller om- och nybyggnad.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2013 att avbryta programarbetet. Detta beslut utgör inte ett ställningstagande till ett eventuellt framtida planarbete.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.971557615373747,57.69834314577315]},"properties":{"id":"BN0735/04","name":"Göteborgs universitet - Nya kontorslokaler","address":"","preamble":"","header":"Göteborgs universitet - Nya kontorslokaler","body":"Program - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0735/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0735/04
  • Planens formella namn Program för Kontorslokaler för Göteborgs universitet inom stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg.

Kontaktuppgifter

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - avbrutet