Plan- och byggprojekt

Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata

Syftet för detaljplanen är att pröva markens lämplighet för tillbyggnad med äldreboende, student eller förskarbostäder samt eventuellt skolklasser och förskoleplatser. Totalt omfattar förslaget cirka 8000 kvm.

Vad händer just nu?

Tidigt dialog genomfördes i juni 2020 med boende i närområdet, detta för att fördjupa den lokala kunskapen om planområde. Arbetet med dialogen är nu avslutad. När samrådsperioden startar så ska eventuella synpunkter på förslaget lämnas.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.976144922775656,57.684615351976554]},"properties":{"id":"BN0707/16","name":"Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata","address":"","preamble":"","header":"Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0707/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0707/16
 • Planens formella namn Detaljplan för äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata inom stadsdelen Guldheden.

Kontaktuppgifter

Helena Iveroth

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 85
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Jens Edholm

Exploateringskonsult
Fastighetskontoret
 • Telefon 0708-93 66 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet, Edith och Julius Bambergers Stiftelse och Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.