Plan- och byggprojekt

Program - Gårda

Programmet ska ta ett helhetsgrepp om Gårdas utveckling mot en mer levande och blandad stadsdel med starkare kopplingar till övriga staden. I arbetet ingår att studera hur stadsdelen kan förtätas med ny bebyggelse, grönområden och offentliga platser samtidigt som områdets identitet och kulturhistoriska värden värnas och tillvaratas. Programmet ska visa på en etappvis utveckling av området och en vision som blir vägledande för pågående och kommande detaljplanering.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.993072993796295,57.702970278734455]},"properties":{"id":"BN0691/13","name":"Program - Gårda","address":"","preamble":"","header":"Program - Gårda","body":"Inför program. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0691/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0691/13
 • Planens formella namn Program för Gårda

Kontaktuppgifter

Viveca Risberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 45
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anton Lindström

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 74
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt