Plan- och byggprojekt

Majorna - Kompletterande bostäder Godhemsberget

Flygfoto över området.
Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Programmet för Godhemsberget ska utreda förutsättningarna att komplettera bebyggelsen kring Godhemsberget. Berget är viktigt för utsikt och rekreation och de kvaliteterna ska också behållas.

Vad händer just nu?

Programmet blev godkänt april 2014.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.933417880567726,57.69145099592966]},"properties":{"id":"BN0642/12","name":"Majorna - Kompletterande bostäder Godhemsberget","address":"","preamble":"","header":"Majorna - Kompletterande bostäder Godhemsberget","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0642/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0642/12
  • Planens formella namn Program för Bostäder vid Godhemsberget

Kontaktuppgifter

Ida Lennartsson

Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031-368 19 62
  • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Wallenstam

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - godkänt

  4. Program - avslutat