Plan- och byggprojekt

Lunden - Ändring av detaljplan vid Prästgårdsängen

Justering av en felaktig e-talsbestämmelse i gällande detaljplan, för att möjliggöra underjordisk parkering.

Den föreslagna ändringen kommer att gälla ihop med underliggande detaljplan med utredningar. Se Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 23 november 2021. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.007447625479436,57.70625652035637]},"properties":{"id":"BN0620/21","name":"Lunden - Ändring av detaljplan vid Prästgårdsängen","address":"","preamble":"","header":"Lunden - Ändring av detaljplan vid Prästgårdsängen","body":"Plan standardförfarande - överklagad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0620/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0620/21
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen inom stadsdelen Lunden

Kontaktuppgifter

Eva Sigurd

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 49
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Emma Holm

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 81
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.