Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg

Den nya översiktsplanen har en fördjupad del för centrala Göteborg, Innerstaden. Översiktsplanen innehåller ett antal strategier för en stadskärna som växer över älven och anger planeringsinriktningar för stadsrum, bebyggelse och miljöaspekter i innerstaden, för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. Översiktsplanen innehåller även rekommendationer för efterföljande planering inom ett antal delområden med fokus på bebyggelseplanering, samhällsservice, kulturmiljö och trafikstruktur. Stråk och noder pekas ut vilket ger goda förutsättningar för höga flöden av människor och sprider stadsliv i en utvidgad stadskärna. Förslag om ny infrastruktur skapar närhet genom nya förbindelser.

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Den fördjupade delen för centrala Göteborg har inarbetats i den kommunomfattande översiktsplanen. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 19 maj 2022.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.966719757471116,57.70708740178447]},"properties":{"id":"BN0609/16","name":"Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg","address":"","preamble":"","header":"Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg","body":"Översiktsplan - efter antagande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0609/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0609/16

Kontaktuppgifter

Monica Wincentson

Samhällsplanerare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 20
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Karin Vilhelmson

Översiktsplanerare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 83
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - godkänd

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Översiktsplanen för Göteborg godkänns av byggnadsnämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Översiktsplan - inför antagande

 6. Översiktsplan - efter antagande