Plan- och byggprojekt

Heden - Förskola på Bergakungen

Planområdet ligger utefter Skånegatan och omfattar i fastigheten med mångbiografen Bergakungen och delar av fastigheten norr om. Uppdraget innebär att ändra gällande detaljplan så det blir möjligt att bygga en ny förskola på taket till biografbyggnaden.

Vad händer just nu?

Startmöte har hållits.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98683387816873,57.70235921944564]},"properties":{"id":"BN0581/12","name":"Heden - Förskola på Bergakungen","address":"","preamble":"","header":"Heden - Förskola på Bergakungen","body":"Startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0581/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0581/12
 • Diarienummer FK FN2771/12

Kontaktuppgifter

Per Osvalds

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Charlotta Cedergren

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 29
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.