Plan- och byggprojekt

Majorna - komplettering med bostäder mm på Gråberget

Flygfoto över del av programområdet
Foto: Stadsbyggnadskontoret

Programmet utreder möjligheterna att komplettera Gråberget med cirka 300 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler i nio områden.

Vad händer just nu?

Programmet antecknades vid byggnadsnämndens möte den 3 maj 2012. Detaljplanearbete påbörjas under 2012 för tre av bebyggelseområdena, nummer 1,2,3 samt för parkområdet A.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.922067438301157,57.69104046647216]},"properties":{"id":"BN0576/09","name":"Majorna - komplettering med bostäder mm på Gråberget","address":"","preamble":"","header":"Majorna - komplettering med bostäder mm på Gråberget","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0576/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0576/09
  • Planens formella namn Program för Gråberget inom stadsdelen Majorna

Kontaktuppgifter

Karoline Rosgardt

Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031-368 18 22
  • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - antecknat

  4. Program - avslutat