Plan- och byggprojekt

Skår - Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker

Foto: stadsbyggnadskontoret

Planområdet ligger mellan Mölndalsvägen och E6 norr om Kallebäcksmotet. Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Detaljplanen föreslår ett kvarter med bostäder i sydvästra delen av planområdet och byggnader för kontor utmed den östra delen. Mot Gamla Almedalsvägen ska bottenvåningar innehålla lokaler för centrumverksamhet. Bebyggelsen tillåts i 5-7 våningar samt två högre delar med 16 våningar. Inom området bedöms att det kan inrymmas 200-250 bostäder och ca 58 000 kvm kontor, lokaler och andra verksamheter. Parkering ordnas i ett parkeringshus och i garage under mark. Utmed Mölndalsån föreslås ett grönt promenadstråk utmed ån och möjlighet att uppföra bro över ån. För den äldre befintliga bebyggelsen föreslås bestämmelser i syfte att bevara den spännande bebyggelsemiljön.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Detta är en av fem detaljplaner som blivit utsedda till att ha en större exploatörsmedverkan.
Läs mer om förutsättningarna för exploatörsmedverkan

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.999731760934605,57.68679947469949]},"properties":{"id":"BN0574/13","name":"Skår - Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker","address":"","preamble":"","header":"Skår - Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker","body":"Plan - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0574/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0574/13
 • Diarienummer FK FN0697/14
 • Planens formella namn Detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker inom stadsdelen Skår i Göteborg

Kontaktuppgifter

Helena Iveroth

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 85
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ann-Sofie Sjögren

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 070-68 78 252
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Fastigheten Skår 57: 14 ägs av Platzer, Skår 57:15 ägs av Wallenstam, fastigheten Skår 57:5 ägs av Svenska hus.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.