Plan- och byggprojekt

Heden - Program för del av evenemangsområdet

Syftet är att ta fram ett planprogram som möjliggör för stadsutveckling och blandstad i evenemangsområdet med nytt centralbad norr om Valhallagatan samt arena med annex och sporthallar söder om Valhallagatan. Planprogramområdet ska utvecklas med service, bostäder, park och gröna stråk.

Läs också om detaljplan för arenor och blandstad söder om Valhallagatan
Läs också om detaljplan för centralbad och blandstad norr om Valhallagatan

Vad händer just nu?

Arbetet har påbörjats för att ta fram samrådshandlingar.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98931675865571,57.70030328799837]},"properties":{"id":"BN0562/22","name":"Heden - Program för del av evenemangsområdet","address":"","preamble":"","header":"Heden - Program för del av evenemangsområdet","body":"Inför program. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0562/22","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0562/22
 • Diarienummer FK FN3892/22
 • Planens formella namn Planprogram för del av evenemangsområdet

Kontaktuppgifter

Linnéa Finskud

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 29
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Elisabet Ejeborn

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 66
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Signal

Senior projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 90
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat