Plan- och byggprojekt

Guldheden - Bostäder och förskola vid Doktor Bex och Doktor Westrings gator

Syftet med detaljplanen är att vid Dr Bex gata möjliggöra byggnation av nya bostäder exempelvis studentbostäder och forskarbostäder. I området föreslås också en ny förskola. Vid Dr Westrings gata planeras ytterligare bostäder. Byggnaderna uppförs i ett känsligt läge med avseende på bland annat kulturmiljö och grönstråk i staden.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 22 maj 2018 att avbryta planarbetet för den del som berör Framtiden Byggutveckling, detta på exploatörens begäran.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.974437959783842,57.68041288659186]},"properties":{"id":"BN0555/13","name":"Guldheden - Bostäder och förskola vid Doktor Bex och Doktor Westrings gator","address":"","preamble":"","header":"Guldheden - Bostäder och förskola vid Doktor Bex och Doktor Westrings gator","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0555/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0555/13
 • Planens formella namn Bostäder och förskola vid Doktor Bex och Doktor Westrings gator inom stadsdelen Guldheden

Kontaktuppgifter

Fredrik Olausson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun och Bostadsbolaget

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - avbrutet