Plan- och byggprojekt

Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Rättscentrum samt att pröva kontor och bostäder vid Ernst Fontells Plats och vid Ullevi Tennis. Tennisverksamheten ska vara kvar och integreras i den nya bebyggelsen.

Länk till dialogverktyget med planförslaget inlagt i kartvyn

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.981784047540607,57.70518694220667]},"properties":{"id":"BN0545/19","name":"Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan","address":"","preamble":"","header":"Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0545/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0545/19
 • Planens formella namn Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden

Kontaktuppgifter

Viveca Risberg

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 45
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Ingemar Jansson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 13
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Mattias Hedeberg

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681190
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.