Plan- och byggprojekt

Centrum - Utveckling av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala

Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med programmet är att ta fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för utveckling av området, vilka kan användas både på kort och på lång sikt.

Programmets inriktning:
Öka bebyggelsedensiteten inom Chalmers och låta topografin vara strukturerande. Skapa offentliga och aktiva kanter mot övriga staden. Tydliggöra och utveckla platsernas funktioner och stärka entrépunkter. Stärka stråken inom området och till omgivande stadsdelar samt verka för att biltrafiken inte ska öka.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2013 att godkänna samrådsredogörelsen för programmet. Kommande detaljplanearbete ska ske med utgångspunkt från planprogrammet och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.977533868117344,57.688593262796736]},"properties":{"id":"BN0515/10","name":"Centrum - Utveckling av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala","address":"","preamble":"","header":"Centrum - Utveckling av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0515/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0515/10
  • Planens formella namn Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala inom stadsdelarna Landala

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - antecknat

  4. Program - avslutat