Plan- och byggprojekt

Haga - Planeringsbesked för Skanstorget

Kommunen avser att, innan samråd om detaljplan för bostäder m.m. vid Skanstorget inom stadsdelen Haga i Göteborg, begära planeringsbesked hos Länsstyrelsen. Stadsbyggnadskontoret har inlett arbetet med detaljplan men inte bearbetat inlämnat förslag. Planeringsbeskedet avser prövning av inlämnat tävlingsförslag som inkommit som underlag till planbeskedet/detaljplanen.


Stadsbyggnadskontoret har inte tagit ställning till planförslagets utformning eller lämplighet.
Med begäran om planeringsbesked avser kommunen i tidigt skede fråga och få Länsstyrelsens besked om aktuellt föreslag med bebyggelse på Skansberget och Skanstorget strider mot någon av de nedan angivna ingripandegrunderna enligt 11 kap 10§ Plan- och bygglagen (2010:900): Att ett riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken (1998:808) inte tillgodoses. Inlämnat förslag innebär kortfattat att delar av Skansbergets östra slutningen tas i anspråk för bebyggelse, samt att Skanstorget bebyggs med ett slutet kvarter. Förslaget innebär att allmänplats torg övergår i privat kvartersmark.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.957943153004079,57.695753433554984]},"properties":{"id":"BN0470/20","name":"Haga - Planeringsbesked för Skanstorget","address":"","preamble":"","header":"Haga - Planeringsbesked för Skanstorget","body":"Plan - samråd planeringsbesked. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0470/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0470/20

Kontaktuppgifter

Emir Aganovic

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031- 368 16 08
  • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Madelene Seberbrink

Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031-368 15 59
  • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.