Plan- och byggprojekt

Johanneberg - Gibraltarvallen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse vid Gibraltarvallen och utveckling av omkringliggande stråk och platser, samt att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planarbetet har föregåtts av ett övergripande program för Chalmersområdet, Mossen och Landala, godkänt av byggnadsnämnden 2013-06-20.

Vad händer just nu?

Planen antogs i kommunfullmäktige den 24 februari 2022. Den är nu överklagad och skickad till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.980534854095238,57.688755380137614]},"properties":{"id":"BN0469/13","name":"Johanneberg - Gibraltarvallen","address":"","preamble":"","header":"Johanneberg - Gibraltarvallen","body":"Plan - överklagad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0469/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0469/13
 • Diarienummer FK FN4204/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt

Kontaktuppgifter

Sandra Trzil

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Emma Eliasson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 70
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Pär Sköld

Trafikkontoret
 • Telefon 010-850 15 55
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och Akademiska hus

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - efter antagande

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.