Plan- och byggprojekt

Majorna - Parkeringsdäck

Illustration av området med parken samt översta planet av parkeringshuset inritat.

Syftet med förslaget är att möjliggöra till- och utbyggnad av befintligt parkeringshus samt utöka handelslokalerna på fastigheten. Förslaget innebär att ett parkeringsdäck i fyra våningar byggs inom fastigheten samt att bottenvåningen kan användas för handelsändamål.

Vad händer just nu?

2015-06-17 avbröts arbetet med detaljplanen av byggnadsnämnden.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.912277532444262,57.69022595935303]},"properties":{"id":"BN0441/11","name":"Majorna - Parkeringsdäck","address":"","preamble":"","header":"Majorna - Parkeringsdäck","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0441/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0441/11
 • Diarienummer FK FN6239/11
 • Planens formella namn Parkeringsdäck vid Karl Johansgatan inom stadsdelen Majorna

Kontaktuppgifter

Anna Uhrbom

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 41
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Christian Schiötz

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 60
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Plan - avbrutet