Plan- och byggprojekt

Nordstaden - Tillbyggnad av Göteborgsoperan

Tillbyggnaden sedd från väster
Illustrationen är gjord av Tengbom

Syftet med förslaget är möjliggöra en utökning och breddning av verksamheten genom uppförande av ett nytt fristående scenkonsthus. Förslaget omfattar en scen med kombinerad salong/konferenssal och plats för ca 500 personer. I byggnaden inryms också en restaurang med tillhörande servering samt ytterligare konferensyta. Illustrationer: Tengbom.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade 2019-06-18 att planarbetet ska avbrytas.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.961986503907248,57.70985156381921]},"properties":{"id":"BN0360/10","name":"Nordstaden - Tillbyggnad av Göteborgsoperan","address":"","preamble":"","header":"Nordstaden - Tillbyggnad av Göteborgsoperan","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0360/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0360/10
 • Diarienummer FK FN0360/10
 • Planens formella namn Detaljplan för tillbyggnad av Göteborgsoperan inom stadsdelen Nordstaden

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Plan - avbrutet