Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Jordbruksområden

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Tillägget syftar till att främja bevarandet och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken. En övergripande utgångspunkt är stadens antagna miljökvalitetsmål för odlingslandskap och våtmarker.


Tillägget tydliggör översiktsplanens rekommendationer kring jordbruksområden samt ersätter och uppdaterar det gamla kartunderlaget i översiktsplanen med hjälp av en aktuell inventering över jordbruksmark, gjord av Jordbruksverket.


Tillägget är utformat som en integrerad del av den kommunomfattande översiktsplanen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadens fysiska miljö och ger vägledning för detaljplanering, bygglovprövning och annan tillståndsprövning samt beslut som berör mark- och vattenanvändningen.

Vad händer just nu?

Synpunkter kan inte lämnas förrän den 11 september 2013

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.966904184811899,57.70718621780221]},"properties":{"id":"BN0350/10","name":"Översiktsplan - Jordbruksområden","address":"","preamble":"","header":"Översiktsplan - Jordbruksområden","body":"Översiktsplan - utställning. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0350/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0350/10
 • Planens formella namn Översiktsplan för Göteborgs Stad, tillägg för jordbruksområden

Kontaktuppgifter

Christian Jönsson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 27
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Alexander Danilovic

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 36
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Översiktsplan - startskede

  Uppdraget att påbörja ett nytt översiktligt planarbete lämnas formellt av byggnadsnämnden. Fördjupningar och tematiska tillägg är alla delar av den kommuntäckande Översiktsplan för Göteborg

 2. Översiktsplan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

 3. Översiktsplan - utställning

  Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

 4. Översiktsplan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges protokoll justerats.

 5. Översiktsplan - inför antagande