Plan- och byggprojekt

Johanneberg – Bostäder vid Viktor Rydbergsgatan

Syftet med detaljplanen är att medge ett nytt bostadshus för studenter med möjlighet till lokal i bottenvåningen. Byggnaden utförs med ett källarplan i suterräng, sex våningsplan och vind. I bebyggelseförslaget som granskningshandlingarna baseras på illustreras sammanlagt 78 lägenheter. Respektive våningsplan har en BTA om 550 m2. I källarplanet medges både bostadsytor, såsom förråd och cykelparkering, och lokal för centrumändamål.

Detaljplaneförslaget omfattar hela fastigheten Johanneberg 24:1. Inga förändringar föreslås för befintlig byggnad inom fastigheten. Däremot kommer angöring till befintlig och ny byggnad samordnas via en ny infart från Viktor Rydbergsgatan något längre söderut än befintlig.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 13 december 2022. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98234459153343,57.69075794115645]},"properties":{"id":"BN0349/13","name":"Johanneberg - Bostäder vid Viktor Rydbergsgatan","address":"","preamble":"","header":"Johanneberg - Bostäder vid Viktor Rydbergsgatan","body":"Plan - överklagad. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0349/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0349/13
 • Diarienummer FK FN5427/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder Viktor Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg

Kontaktuppgifter

Cecilia Sjölin

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 08
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Nordvall Forsberg

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 09 73
 • E-post exploateringt@exploatering.goteborg.se

Markägare

Kommunen

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - efter antagande

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.