Plan- och byggprojekt

Backa - Bostäder väster om Litteraturgatan, etapp 1

Detaljplanen syftar till att utveckla stadsdelen med ca 650-700 nya bostäder och kompletterande verksamheter och service. Detaljplanen möjliggör även ombyggnad av Litteraturgatan med utrymme för framtida spårvagnstrafik och prioritering av gång- och cykeltrafiken. Sammantaget ger förslaget förutsättningar för att skapa en levande och attraktiv stadsdel.Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Selma StadByggaktörers webbplats med aktuell information om Selma Stad

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-19, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5371.2021-08-09Arbetet med Litteraturgatan


Från november 2020 har arbete vid Backadalsgatan pågått. Nu kommer delen öppnas då den är färdigställd. Backadalsgatan har fått en rakare sträckning väster ut från cirkulationen på Litteraturgatan. På östra sidan av Litteraturgatan från Backadalsgatan mot Selma Lagerlöfs Torg finns från mitten av juni en gång- och cykelbana som gör det enklare att ta sig fram.
Litteraturgatan kommer fortsatt ha en begränsad framkomlighet för motorfordonstrafiken som delar körfält med kollektivtrafik när arbetet nu fortsätter. Det är ett område med en del byggtrafik då bland annat ledningsarbeten, vägarbeten, nya bostadshus och gång- och cykelbanor pågår samtidigt. Arbetet med att göra om Litteraturgatan till stadsgata pågår till och med våren 2023.Ersätter träd


En del träd som står vid Litteraturgatan kommer avverkas, dessa kommer att ersättas av nya träd. Skälet till avverkningen är att träden måste tas ner för att ge plats för gatuombyggnad och nya bostäder. Avverkningen är godkänd av Länsstyrelsen med villkor att nya träd planteras. Återplanteringen kommer att ske i etapper allt eftersom gatan blir klarUtveckling bostäder


Det pågår också en omvandling längs Litteraturgatan där ungefär 750 bostäder kommer byggas i 11 kvarter under några år framöver. Hyreslägenheterna och p-husen i kvarter 5 och 9, som byggs av Framtiden Byggutveckling kommer ägas och förvaltas av Poseidon.
I kvarter 5, som kommer bli p-hus och hyreslägenheter, står pelare på plats där bjälklag ända till plan 4 kommer att placeras. Även väggar för nedersta plan är på plats. För kvarter 9 pågår förberedelser inför byggstart med detaljprojektering.


2020-10-02


Litteraturgatan byggs om med start hösten 2020
 • Nu närmar det sig startdatum för byggnationen av Litteraturgatan som utförs av trafikkontoret. Starten för omvandlingen till stadsgata blir under slutet av oktober/början av november 2020. Målet är att binda samman Litteraturgatan med den redan ombyggda delen av gatan som sträcker sig mot Selma Lagerlöfs torg. Där det i dag redan finns samma utformning som nu ska byggas med kollektivtrafikkörfält i mitten, nya dubbelriktade gång och cykelbanor på båda sidor samt cirkulationsplatser. • Ombyggnaden kommer att påverka framkomligheten i området. För att underlätta för dig som trafikant men också för oss som arbetar i området ber vi dig som inte besöker en målpunkt på gatan att välja, om möjligt, annan väg för genomfart. Periodvis kommer kollektivtrafik och motorfordon att samsas på gemensam yta vilket betyder att restiderna kan komma att påverkas under vissa tider. För att följa aktuella trafikflöden gå in på www.trafiken.nu
  För att följa aktuella vägarbeten gå in på www.goteborg.se/vagarbeten
  Under byggnation kommer vi att sätta upp tillfälliga orangea hänvisningsskyltar för framkomligheten i området. Det är viktigt att du följer den tillfälliga orangea skyltningen och att du som rör dig i området är uppmärksam på förändringar i trafikrörelse på grund av byggtrafik.
  Vi på trafikkontoret skickar under början av oktober 2020 ut vykort till boende och verksamheter med var de kan hitta mera information om projektet. På www.stadstutveckling.goteborg.se/projekt/selma-stad finns en film där vi berättar mera om vårt arbete.
  Har du frågor? Kontakta Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.


  [{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.975753447377162,57.743651345940876]},"properties":{"id":"BN0342/13","name":"Backa - Bostäder väster om Litteraturgatan, etapp 1","address":"","preamble":"","header":"Backa - Bostäder väster om Litteraturgatan, etapp 1","body":"Informationsmaterial. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0342/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

  Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0342/13
  • Diarienummer FK FN0560/15
  • Diarienummer TK 2288/18
  • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder väster om Litteraturgatan inom stadsdelen Backa i Göteborg

  Kontaktuppgifter

  Kundservice

  Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031-368 19 60
  • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

  Sanna Gavel

  Projektledare
  Fastighetskontoret
  • Telefon 031-368 11 68
  • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

  Rune Andersson

  Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 37
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

  Byggherrar

  Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

  Markägare

  Göteborgs Stad, Bostads AB Poseidon

  Prenumerera på uppdateringar

  Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

  Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Plan - samråd

   Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

  3. Plan - granskning

   När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

  4. Plan - inför antagande

   Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

  5. Plan - överklagad

   Planen är för närvarande överklagad.

  6. Plan - laga kraft

   Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

  7. Byggstart/pågående byggprojekt

   I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

  8. Inflyttning - färdigställt

   Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

  9. Informationsmaterial