Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Upphävande av del av detaljplan för Örgrytekolonin

Syftet med upphävandet är att möjliggöra att kolonistugorna i området kan upprustas enligt de anvisningar som anges i arrendeavtalet. Syftet är även att avstycka fastigheten i enlighet med planområdets avgränsning.

Vad händer just nu?

Upphävande av del av detaljplan vann laga kraft 2022-09-19. Upphävandet i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5599.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.997334544345717,57.68448288812398]},"properties":{"id":"BN0317/21","name":"Krokslätt - Upphävande av del av detaljplan för Örgrytekolonin","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Upphävande av del av detaljplan för Örgrytekolonin","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0317/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0317/21
 • Planens formella namn Upphävande av del av detaljplan för Örgrytekolonin inom stadsdelen Krokslätt

Kontaktuppgifter

Josefin Brodén

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 77
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Agneta Runevad

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 80
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.