Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Handel, kontor m.m. vid Grafiska vägen, etapp 2

Snedbilder SBK

Detaljplanen avser att möjliggöra uppförandet av ett kontorshus om
totalt 14-15 våningar. Den avser också att se över och justera
användning för övriga lokaler i befintlig byggnad. Detaljplanen
kommer också ta ett samlat grepp över fastigheten och förtydliga det
gällande planläget på platsen. I detta ingår att fortsatt möjliggöra
nyligen planlagt parkeringshus samt i detta införliva anslutning av
gångbro över E6 och västkustbanan. Det ingår också att möjliggöra en
ny bro över Mölndalsån i planområdets södra del.

Vad händer just nu?

Planarbetet är vilande i väntan på Trafikverkets arbete med korridor för Götalandsbanan.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.004944782265662,57.68037047668672]},"properties":{"id":"BN0309/12","name":"Krokslätt - Handel, kontor m.m. vid Grafiska vägen, etapp 2","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Handel, kontor m.m. vid Grafiska vägen, etapp 2","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0309/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0309/12
 • Planens formella namn Detaljplan för Handel, kontor mm vid Grafiska vägen, Etapp 2, inom stadsdelen Kallebäck

Kontaktuppgifter

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681144
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.