Plan- och byggprojekt

Gullbergsvass - Bostäder, centrumutveckling och verksamheter vid Kämpegatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förlängning av den befintliga Kämpegatan söderut för att trafikalt knyta samman Centralen området och dess omgivningar med Götaleden. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en torgyta och ett nytt kvarter. Kvarter föreslås främst innehålla bostäder med centrumverksamheter och kontor i de nedre planen.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2023-03-29

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadsförvaltningen Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.975724157387734,57.712180470977]},"properties":{"id":"BN0304/21","name":"Gullbergsvass - Bostäder, centrumutveckling och verksamheter vid Kämpegatan","address":"","preamble":"","header":"Gullbergsvass - Bostäder, centrumutveckling och verksamheter vid Kämpegatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0304/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0304/21
 • Diarienummer FK FN4846/21
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder, centrumutveckling och verksamheter vid Kämpegatan inom stadsdelen Gullbergsvass

Kontaktuppgifter

Hugo Lindblad

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 21
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Robin Sjöström

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 51
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Jeanette Strandelin

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 64
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.