Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, lokaler, boende med särskilt stöd (BmSS), förskola, äldreboende och verksamheter samt tillbyggnad till befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.926612483957541,57.64895891196402]},"properties":{"id":"BN0262/17","name":"Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0262/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0262/17
 • Diarienummer FK FN2632/16
 • Planens formella namn Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2, bostäder, skola, verksamheter inom stadsdelen Järnbrott.

Kontaktuppgifter

Linnéa Finskud

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 29
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Laura Santana Herasme

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 19
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Magnus Bergström

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 24
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Bostadsbolaget Poseidon, Kungsleden Sisjön KB och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.