Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Utveckling av kvarteret Värnamo

Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra en om- och tillbyggnad av hela kvarteret Värnamo (NK) med i huvudsak handel och kontor.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram detaljplanen har startat. Just nu håller utredningar på att handlas upp och samrådshandlingar kommer att tas fram. Samråd beräknas ske första delen av 2023.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.969555738988863,57.70575026213523]},"properties":{"id":"BN0228/21","name":"Inom Vallgraven - Utveckling av kvarteret Värnamo","address":"","preamble":"","header":"Inom Vallgraven - Utveckling av kvarteret Värnamo","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0228/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0228/21
 • Planens formella namn Detaljplan för utveckling av kvarteret Värnamo vid Östra Hamngatan inom stadsdelen Inom Vallgraven

Kontaktuppgifter

Emily Eidevåg

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 53
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sophia Älfvåg

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 29
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Emma Eliasson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 70
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.