Plan- och byggprojekt

Masthugget - Hotell vid tredje Långgatan

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge planstöd åt den befintliga bebyggelse som finns inom byggrätten men som idag saknar stöd i gällande detaljplan. Det handlar framförallt om gårdsbebyggelsen på fastigheterna Masthugget 8:11. Vidare syftar ändringen av detaljplanen till att förtydliga befintlig bebyggelses karaktärsdrag för att viktiga karaktärsdrag ska kunna beaktas och följas upp under byggprocessen.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.949722166464205,57.69874040765134]},"properties":{"id":"BN0211/21","name":"Masthugget - Hotell vid tredje Långgatan","address":"","preamble":"","header":"Masthugget - Hotell vid tredje Långgatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0211/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0211/21
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan för område söder om Första Långgatan inom stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan)

Kontaktuppgifter

Emily Eidevåg

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 53
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.