Plan- och byggprojekt

Backa - Elnätsstation vid Aröds Industriväg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en elnätsstation/kopplingsstation. Anläggningen behövs för att tillgodose det kommande effektbehovet inom Älvstaden.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 22 november 2022 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.954107912024952,57.73167656505805]},"properties":{"id":"BN0156/21","name":"Backa - Elnätsstation vid Aröds Industriväg","address":"","preamble":"","header":"Backa - Elnätsstation vid Aröds Industriväg","body":"Plan standardförfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0156/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0156/21
 • Diarienummer FK FN5248/21
 • Planens formella namn Detaljplan för elnätsstation vid Aröds Industriväg inom stadsdelen Backa

Kontaktuppgifter

Helena Bråtegren

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031- 368 17 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Åsa Åkesson

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Eva-Lotta Ekström

Fastighetskontoret

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.