Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Skola, förskola och bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan

I den norra delen, mellan Ebbe Lieberathsgatan och Brynolfsgatan planeras en kommunal F-9 skola för ca 1000 elever och en kommunal förskola med 6-8 avdelningar. Utformning och placering av skol- respektive förskolebyggnad med tillhörande skolgårdar är ännu inte klar. Förslaget kommer med stor sannolikhet innebära sexvåningsbyggnader någonstans längs Ebbe Lieberathsgatan mellan Fredriksdalsgatan och Varbergsgatan. För att uppnå de ljudkrav som finns för skolgårdar kommer det att behöva uppföras bullerdämpande byggnationer längs hela Ebbe Lieberathsgatan som är minst fyra meter höga. Från Varbergsgatan och söder ut mot Mölndal planeras sexvåningshus längs med hela Ebbe Lieberathsgatans västra sida.

Vad händer just nu?

Enligt preliminär tidplan kommer detaljplanen gå ut på samråd under fjärde kvartalet 2022.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.000402285283036,57.68018201536643]},"properties":{"id":"BN0152/19","name":"Krokslätt - Skola, förskola och bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan\n","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Skola, förskola och bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan\n","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0152/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0152/19
 • Planens formella namn Detaljplan för skola, förskola och bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan inom stadsdelen Krokslätt

Kontaktuppgifter

Helena Iveroth

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 85
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna Eckerstig

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 97
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.