Plan- och byggprojekt

Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan

Detaljplanen är tänkt att möjliggöra omkring 125 bostäder och verksamhetsytor på omkring 1700 kvadratmeter.

Exploatörsmedverkan
Denna detaljplan ingår i ett pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Pilotprojektet syftar till att göra utredningar i ett tidigt skede för att ta reda på förutsättningar och för att få en snabbare process när den formella planstarten sker. Kommunen kommer hålla i den formella planprocessen med samråd, granskning och antagande. Detaljplanen är i ett skede som vi kallar förstudie där exploatören tar fram en del utredningar.

Läs mer om exploatörsmedverkan

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.857348946999055,57.64790310223247]},"properties":{"id":"BN0130/20","name":"Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan","address":"","preamble":"","header":"Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0130/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0130/20
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan inom stadsdelen Fiskebäck.

Kontaktuppgifter

Matti Örjefelt

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 65
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Silvia Orrego Briceño

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 16
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Julia Lindesson

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 68
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - förstudie

 2. Plan standardförfarande - startskede

 3. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Plan standardförfarande - kompletterande samråd

 5. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 6. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 7. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.