Plan- och byggprojekt

Hjällbo - Program för stadsutveckling i Hjällbo

Bild: Visualisering som visar en möjlig utveckling av Hjällbo, vy från sydväst.

Programarbetet syftar till att ge förutsättningar för stadsutveckling och öka stadsdelens attraktivitet. Förslaget innehåller en förstärkning av bebyggelse i centrum, kring spårvagnshållplatsen, utmed Hjällbovägen samt Gråbovägen. Området föreslås förtätas med bostäder i olika former som kompletteringar i den befintliga bebyggelsestrukturen: en tätare struktur med flerfamiljshus intill torget och i övriga delar av i huvudsak småhus med inslag av flerfamiljshus. Spårvägen, Hjällbovägen och Gråbovägen utgör kraftiga barriärer i området idag. De båda vägarna kommer att ligga kvar i sina nuvarande lägen men omvandlas delvis till stadsgator med lägre hastighet för biltrafiken och större utrymme för fotgängare och cyklister. Spårvägen ligger kvar i sitt läge men kopplingarna mellan spårvagnshållplatsen och busshållplatsen samt Bergsgårdsgärdet och Bondegärdet förstärks.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.019088401421127,57.76936753725791]},"properties":{"id":"BN0639/14","name":"Hjällbo - Program för stadsutveckling i Hjällbo ","address":"","preamble":"","header":"Hjällbo - Program för stadsutveckling i Hjällbo ","body":"Program - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0639/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0639/14
 • Planens formella namn Program för stadsutveckling i Hjällbo

Kontaktuppgifter

Anna Reuter Metelius

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 86
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Åsa Lindborg

Planchef
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 92
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat