Plan- och byggprojekt

Skogome - bostäder i Lillhagsparken

Flygbild över området
Foto: stadsbyggnadskontoret

Planförslaget innebär nu en möjlighet att tillskapa mellan 700-900 bostäder (nyproduktion plus ombyggnad av befintliga byggnader) och att komplettera befintliga verksamhetsytor (handel, vård, kontor med mera). Bostäderna kommer att upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt samt eget ägande. Planförslaget möjliggör vidare 6-8 nya förskoleavdelningar.

Vad händer just nu?

Byggande pågår

Planen vann laga kraft 2015-05-04. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5214.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.953366981224994,57.759600442284686]},"properties":{"id":"BN0425/10","name":"Skogome - bostäder i Lillhagsparken","address":"","preamble":"","header":"Skogome - bostäder i Lillhagsparken","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0425/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 450
 • Planerade bostadsrätter 400
 • Övrigt ca 700-900 lägenheter med olika upplåtelseformer kan komma att byggas. Byggstart: 288 hyresrätter byggstartades av Tornet Bostad i Hökälla Säteri 2021 92 bostadsrätter startades av Hökälla Utveckling AB 2021

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0425/10
 • Diarienummer FK FN1867/10
 • Planens formella namn Detaljplan för Lillhagsparken inom stadsdelen Skogome

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Sandra Klang

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 74
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsaklig markägare är Göteborgs Stad.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 5. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 6. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 7. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 8. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 9. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.