Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Ambrosiusgatan i Gamlestaden

I samband med pågående stadsutveckling i Gamlestaden så uppstår ett ökat behov av utbildningslokaler. Området kring Ambrosiusgatan har identifierades som den lämpligaste platsen och ett förslag till skola med tillhörande idrottshall har tagits fram. I samband med det studerades också möjligheten att komplettera området med bostäder.

Fastighetskontoret genomförde en projektutveckling för området och har erhållit positivt planbesked för en skola med tillhörande idrottshall samt studentbostäder och BmSS.

Detaljplaneprocessen avses påbörjas under Q4 2022. Inriktningen för arbetet med den nya detaljplanen är utöver skolan att möjliggöra ca 150 bostäder fördelade på tre byggnadsvolymer.

Bostadsprojektet avses genomföras inom ramen för en markanvisning medan skolan utförs av staden.

Nu aktuell markanvisning syftar till att möjliggöra sammanlagt cirka 150 bostäder för studenter inklusive 8 lägenheter för boende med särskild service med tillhörande gemensamma ytor och personalutymmen mm.

Markanvisningen avser studentbostäder som ska upplåtas som hyresrätter samt BmSS som ska blockhyras av staden genom lokalförvaltningen. Fastighetskontoret kommer att bedöma ansökningarna utifrån vilken klimatpåverkan som projektet medför.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är öppen för ansökan till och med den 25 augusti 2022.

Frågor ställs till Richard Nayar senast den 17 augusti 2022 till richard.nayar@fastighet.goteborg.se

Lämna ansökan om markanvisning

Ansökan lämnas senast 2022-08-25

Fastighetsnämnden fattar beslut om markanvisning på kommunägd mark för varje enskilt planområde eller för delar av ett planområde.

Älvstranden Utveckling AB fattar motsvarande beslut om markanvisning för den mark bolaget äger, men först efter att fastighetsnämnden hörts i det enskilda ärendet.

Fastighetsnämnden har fastställt en riktlinje samt regler för anvisning av mark för bostäder och verksamhetslokaler av olika slag.

Riktlinje för markanvisning ska även tillämpas vid de anvisningar som avser mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB.

Vi ber er ta del av Riktlinje för markanvisning innan ni skickar in er ansökan. Dokumentet finns på startsidan för e-tjänsten till höger på sidan.

Referensnummer ska alltid anges för markanvisningen.


Ansök om markanvisning

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 150

Diarienummer

 • Diarienummer FN6146/22
 • Referensbeteckning FNÖG01/22

Öppen för ansökan

2022-05-13 – 2022-08-25

Upplysningar lämnas av

Richard Nayar

Affärsutvecklare/projektledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för denna markanvisning. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.