Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan Katrinedalsgatan (BoStad2021)

Planläggning för bostäder, ca 190 lägenheter, samt möjlighet till verksamheter i bottenplan utefter Ebbe Lieberathsgatan i kommungränsen till Mölndals stad. I enlighet med översiktsplanens intention om stadsutveckling av området är byggherren JM AB och Kjellgren Kaminsky Arkitekter med i planprocessen.


Denna plan ingår Bostad2021. Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och
byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara
färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-21, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5386.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.00149181943023,57.67748317199013]},"properties":{"id":"BN1052/15","name":"Krokslätt - Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan Katrinedalsgatan (BoStad2021) ","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan Katrinedalsgatan (BoStad2021) ","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1052/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 197

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1052/15
 • Diarienummer FK FN5223/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan/Katrinedalsgatan inom stadsdelen Krokslätt, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2020-03-01
 • Projektavslut 2020-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Anna Björnered

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 69
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

JM AB har tecknat optionsavtal med fastighetsägare inom området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.