Plan- och byggprojekt

Näset - Ändring av detaljplan för bostäder i Brevik

Syftet är att möjliggöra delning av fastigheten Näset 115:17 till tre fastigheter för nybyggnad av två enbostadshus samt att befintligt bostadshus blir planenligt. Planändringen är ett tillägg till gällande detaljplan akt II-3773 med planbestämmelser om fastighetsindelning (fastighetsplan akt III 8314).

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.889412228859783,57.62220410557489]},"properties":{"id":"BN1012/20","name":"Näset - Ändring av detaljplan för bostäder i Brevik","address":"","preamble":"","header":"Näset - Ändring av detaljplan för bostäder i Brevik","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1012/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1012/20
 • Planens formella namn Ändring av del av detaljplan för bostäder i Brevik inom stadsdelen Näset i Göteborg

Kontaktuppgifter

Irén Forsberg

Planhandläggare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 59
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.