Plan- och byggprojekt

Gullbergsvass - Trappa och pumpstation för Bro över Göta Älv

Ändringen avser att möjliggöra för en byggnad med sammanhängande fasad för kvarteret Kromet, längs med Hisingsbrons sydöstra sida, med bibehållen funktion för trappan i kvarterets sydvästra hörn. Funktionen avser en trappa tillgänglig för allmänheten som förbinder Hisingsbron med gatan nedanför så som den är reglerad i gällande plan. Ytterligare byggrätt på kvartersmark tillskapas. Ändringen syftar även till att möjliggöra för en spillvattenpumpstation inom allmänplatsmark på gata på Hisingsbrons västra sida.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 22 april 2022.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla.
Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.969650424977889,57.71287053415998]},"properties":{"id":"BN0881/21","name":"Gullbergsvass - Trappa och pumpstation för Bro över Göta Älv","address":"","preamble":"","header":"Gullbergsvass - Trappa och pumpstation för Bro över Göta Älv","body":"Plan standardförfarande - efter antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0881/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0881/21
 • Planens formella namn Ändring, för trappa och pumpstation, av del av Detaljplan för Bro över Göta Älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen.

Kontaktuppgifter

Marie Rörstad

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 29
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Joel Andersson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 04
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.