Plan- och byggprojekt

Fiskebäck - Utveckling av Fiskebäcks hamn

Projektet innebär att ta fram ett förslag till detaljplan för utveckling av Fiskebäcks hamn. Utbyggnad av hamnen omfattar att nya kajer och hamnytor utvecklas i den södra delen av Fiskebäcks hamn. Det finns ett behov av placering av fiskebåtar i Göteborg då dagens platser i Frihamnen på sikt försvinner. Utgångspunkten för detaljplanearbetet är uppdrag och ställningstagande från kommunfullmäktige 2014-2018 till fastighetskontoret att ta fram förslag till samfinansieringslösning gällande farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.855692245690248,57.64336683857398]},"properties":{"id":"BN0818/22","name":"Fiskebäck - Utveckling av Fiskebäcks hamn","address":"","preamble":"","header":"Fiskebäck - Utveckling av Fiskebäcks hamn","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0818/22","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0818/22
 • Planens formella namn Detaljplan för utveckling av Fiskebäcks hamn inom stadsdelen Fiskebäck

Kontaktuppgifter

Anna U Samuelsson

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 17
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Laura Santana Herasme

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 19
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Julia Lindesson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 09 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.