Plan- och byggprojekt

Bergsjön - småskalig bebyggelse vid Saturnusgatan

Småskaliga bostäder vid Saturnusgatan.

I en ny detaljplan blir det möjligt att bygga blandade bostäder söder om Saturnusgatan. Gruppbyggda småhus och/eller mindre flerbostadshus i två till tre våningar kommer att byggas längs en lokalgata. Byggandet ska ske miljöanpassat och energieffektivt.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Under 2013 färdigställdes 28 bostads-/äganderätter av Egnahemsbolaget.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.076687076320267,57.75227706641783]},"properties":{"id":"BN0741/06","name":"Bergsjön - småskalig bebyggelse vid Saturnusgatan","address":"","preamble":"","header":"Bergsjön - småskalig bebyggelse vid Saturnusgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. - Villor, gruppbyggda småhus och mindre flerbostadshus","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0741/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 6
 • Planerade bostadsrätter 30
 • Övrigt Planförslaget innehåller ca 30 småhus/lägenheter i äganderätt/bostadsrättsform. Gruppbostaden med 6 lägenheter färdigställdes 2 kv 2013.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0741/06
 • Diarienummer FK FN0484/08
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Saturnusgatan.

Aktuell tidplan

 • Byggstart Kvartal 1 2013

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Egnahemsbolaget äger kvartersmarken.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.