Plan- och byggprojekt

Program - Redegatan

Programmets syfte är att på ett övergripande sätt beskriva planeringsförutsättningarna för omvandling av området Redegatan inför kommande detaljplanearbeten. Det finns behov av att skapa en struktur och stadsmiljö så att omvandlingen kan bidra till ett lokalt stadsliv och komplettera med det som saknas i området. Programmet ska också beskriva förhållanden mellan nya bostäder och befintliga verksamheter.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 15 mars 2022.

Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.880518171798746,57.67092221373486]},"properties":{"id":"BN0725/19","name":"Program - Redegatan","address":"","preamble":"","header":"Program - Redegatan","body":"Program - godkänt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0725/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0725/19
 • Planens formella namn Program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg

Kontaktuppgifter

Anna U Samuelsson

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 17
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Matti Örjefelt

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 65
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sara Louise Ylander

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 13
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt