Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Rödsten

Planen syftar till att möjliggöra en ökad bebyggelse på Brännö. Möjliggöra för byggnation av radhus och flerbostadshus (ca 26 bostäder).

Vad händer just nu?

Planstart höst 2022.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.783184363033026,57.649360072224276]},"properties":{"id":"BN0696/07","name":"Brännö - Bostäder vid Rödsten","address":"","preamble":"","header":"Brännö - Bostäder vid Rödsten","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0696/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0696/07
 • Diarienummer FK FN7800/17
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder på Brännö vid Rödsten inom stadsdelen Styrsö

Kontaktuppgifter

Daniela Kragulj Berggren

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 57
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Karin Jern

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 47
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sophia Stenfeldt

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 27
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.