Plan- och byggprojekt

Brännö - Handel och bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett centrumområde på Brännö med ny och större livsmedelsbutik, några mindre butikslokaler samt bostäder.
Motiv till förändringen är att möta Brännös behov av att stärka tillgången till livsmedel och handel.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 22 november 2022 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att tillstyrka planen och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.782131079849355,57.646260510418045]},"properties":{"id":"BN0690/13","name":"Brännö - Handel och bostäder","address":"","preamble":"","header":"Brännö - Handel och bostäder","body":"Plan utökat förfarande - inför antagande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0690/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0690/13
 • Diarienummer FK FN0597/14
 • Planens formella namn Detaljplan för Brännö Handel inom stadsdelen Styrsö

Kontaktuppgifter

Hamid Akhlaghi Boozani

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 78
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Monica Kovács

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 47
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Linda Hedqvist

Projektledare, Konsult
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 0725-56 04 00
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - information

 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.