Plan- och byggprojekt

Program - Lindholmen

Programarbetets syfte är att möjliggöra för en utveckling av Lindholmen i enlighet med Vision Älvstaden. Programarbetet ska studera möjligheterna för en framtida blandstad med närhet till bostäder, arbetsplatser, handel, grönska samt kommunal- och offentlig service där en sammanhållen och integrerad stadsstruktur med tydliga stråk kopplar samman Lindholmen med de kringliggande stadsdelarna samt med södra Älvstranden.

Vad händer just nu?

Programarbetet är i ett relativt tidigt skede. Just nu pågår flera parallella skiss- och utredningsarbeten som en del i framtagandet av samrådshandlingar.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.93851995590776,57.70836980890865]},"properties":{"id":"BN0637/16","name":"Program - Lindholmen","address":"","preamble":"","header":"Program - Lindholmen","body":"Inför program. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0637/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0637/16

Kontaktuppgifter

Eva Tenow

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 24
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Susanne Hagberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 28
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ashwin Karjatkar

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 88
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Ulf Täng

Utvecklingsledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 14
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat