Plan- och byggprojekt

Älvsborg - Bostäder väster om Billingegatan

Planens syfte är att pröva möjligheten att möjliggöra tre villor.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 23 augusti 2022 och kommunfullmäktige antog planen 24 november 2022. Den är nu överklagad till mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.884270632281451,57.68183510232677]},"properties":{"id":"BN0559/05","name":"Älvsborg - Bostäder väster om Billingegatan","address":"","preamble":"","header":"Älvsborg - Bostäder väster om Billingegatan","body":"Plan utökat förfarande - efter antagande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0559/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0559/05
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg

Kontaktuppgifter

Helena Bråtegren

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031- 368 17 09
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Oskar Svensson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 53
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privatperson

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.