Plan- och byggprojekt

Kviberg - Förskola och bostäder vid Beväringsgatan

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av cirka 250 bostäder och en förskola med sex till åtta avdelningar. Förslaget innebär att det röda enfamiljshuset rivs samt att en ny trottoar eller gångväg anläggs för att ansluta den nya bebyggelsen till spårvagnshållplatsen Beväringsgatan.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-07-22. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5332.


Utbyggnad pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.028191012689062,57.741747017949045]},"properties":{"id":"BN0513/12","name":"Kviberg - Förskola och bostäder vid Beväringsgatan","address":"","preamble":"","header":"Kviberg - Förskola och bostäder vid Beväringsgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0513/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 83
 • Övrigt 83 hyresrätter färdigställdes 2021 av Poseidon.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0513/12
 • Diarienummer FK FN1255/14
 • Planens formella namn Detaljplan för förskola vid Beväringsgatan i Kviberg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Caroline Carlsson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 99
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs, Stad Poseidon

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför godkännande

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.