Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen

Foto Alexandra Möllerström

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett enbostadshus inom fastigheten Brännö 5:47, två enbostadshus på Brännö 4:172, samt bevarandet av Langegården och dess omgivning inom fastigheterna Brännö 1:44, 3:3 och 5:66.

Vad händer just nu?

Utställningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.770454788673119,57.63630010339846]},"properties":{"id":"BN0479/03","name":"Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen","address":"","preamble":"","header":"Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen","body":"Plan - utställning. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0479/03","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0479/03
 • Diarienummer FK FN2775/11
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Kärleksstigen inom stadsdelen Styrsö

Kontaktuppgifter

Daniela Kragulj Berggren

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 57
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Johan Stenson

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 38
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Caroline Carlsson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 99
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.